Senior Management of JFE Steel Corporation

Senior Management of JFE Steel Corporation

Board of Directors

Koji Kakigi President and CEO
Toshinori Kobayashi  
Yoshihisa Kitano  
Yasuhiro Sodani  
Masashi Terahata  
Shinichi Okada (absentee)

Audit & Supervisory Board Member

Yasushi Kurokawa  
Yoichi Nimura  
Hiroshi Ueda  
Nobuya Hara (absentee)