• Facilities
  • Site map
  • Language

PC version

MENU

Management Team

Management Team

Board of Directors

Koji Kakigi, President and CEO
Toshinori Kobayashi
Yoshihisa Kitano
Yasuhiro Sodani
Masashi Terahata
Shinichi Okada (outside)

Audit & Supervisory Board Members

Yasushi Kurokawa
Yoichi Nimura
Hiroshi Ueda
Nobuya Hara (outside)